Polityka Prywatności

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://kilo.pl.

 1. Administratorem danych jest Kilo. Kordian Mazurkiewicz z siedzibą w Opolu, przy ul. Topazowej 10/1,
  NIP: 6151993568 (zwana dalej: „Firmą”).
 2. Administrator przetwarza następujące dane Klienta:
  a. nazwisko i imiona,
  b. adres e-mail,
  c. telefon,
  d. adres zamieszkania i kod pocztowy,
  e. wiek,
  f. aktywność względem poszczególnych projektów,
  g. aktywność względem korzystania z poszczególnych usług,
  h. niezbędne dane zdrowotne związane z realizacją usługi,
  i. dane osobowe lub informacje do których poboru jesteśmy zobligowani na mocy obowiązujących aktów
  prawnych, zaleceń lub wytycznych,
  W przypadku, gdy uczestnikiem usługi są dzieci, przetwarzane są dane zarówno ich, jak i ich rodziców.
  Administrator przetwarza również adres e-mail, telefon oraz imię odbiorcy newslettera. Dla pracowników zespół
  przetwarzanych danych wynika z przepisów kadrowych.
 3. Cele przetwarzania danych
  a. sprzedaż Usług będących przedmiotem oferty,
  b. doręczanie mailingów informacyjnych i reklamowych,
  c. organizowanie wyjazdów, warsztatów, eventów sportowych,
  d. organizacja zajęć sportowych,
  e. działalność związana ze sportem i zdrowym trybem życia,
  f. zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego klientów oraz pracowników,
  g. dochowanie wszelkiej staranności w celu wywiązania się należycie ze zleconych nam zadań,
  h. stała komunikacja informacyjna, edukacyjna i reklamowa z odbiorcami,
 4. Do danych osobowych mają dostęp właściciel i pracownicy Firmy. Dostępy do poszczególnych kategorii osób
  rozdzielone są poprzez zabezpieczenie fizycznie w szafkach zamykanych na klucz. Aktualnie firma Kilo. nie
  posiada podmiotów zewnętrznych. Dane osobowe są udostępnione tylko i wyłącznie właścicielowi firmy Kilo.
  i dwóm pracownikom.
  Powyższe podmioty jako znajdujące się w obszarze EOG lub na liście Privacy Shield przestrzegają przepisów z zakresu
  danych osobowych analogicznych do Rozporządzenia tzw. RODO. Z podmiotami zawarte zostały umowy
  powierzenia, przeważnie w formie aktualizacji ich regulaminów.
 5. Użytkownik korzysta z następujących praw:
  a. Prawo do cofnięcia zgody – cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które
  zgodnie z prawem Administrator świadczyć może jedynie za zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie
  powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia było niezgodne z prawem.
  b. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu
  o prawnie uzasadniony interes, Czytelnik może wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania.

   

   

  Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie mieć innej podstawy prawnej do przetwarzania
  danych – usunie dane będące przedmiotem sprzeciwu.
  c. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Administrator na żądanie usunie dane
  w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach
  marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być
  niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator
  zastrzega, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do kopii zapasowych lub
  celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.
  d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w przypadku kwestionowania prawidłowości danych
  oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
  e. Prawo dostępu do danych – Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych
  osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim przypadku Użytkownik ma możliwość uzyskania kopii danych i
  dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce i innych żądanych.
  f. Prawo do sprostowania danych – Administrator na żądanie Użytkownika lub Klienta zobowiązuje się do
  sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).
  g. Prawo do przenoszenia danych – na żądanie użytkownika lub Klienta Administrator wyśle, w postaci
  pliku w formacie pdf lub innym ustalonym, dane osobowe do żądającego lub bezpośrednio do innego
  wskazanego przez niego Administratora.
  h. Ponadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Administrator zapewnia realizację uprawnień poprzez napisanie maila na adres kordian@kilo.pl określając czytelnie,
  w tytule, z jakiego prawa Użytkownik chce skorzystać. Administrator po otrzymaniu wiadomości w ciągu 30 dni zrealizuje
  żądanie.

   

  1. Przechowywanie danych
   a. Okres przechowywania danych, nie będzie krótszy, aniżeli wynika z obowiązujących przepisów prawa
   (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy o emeryturach
   i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
   b. Dane odbiorców newslettera przechowywane będą do wniosku o ich usunięcie,
   c. Dane Klientów przechowywane będą do upływu okresu przedawnienia roszczeń z ich tytułu.

  Firma zobowiązuje się do niszczenia powstałych tymczasowo dokumentów zawierających dane osobowe (np. Lista
  uczestników konkretnego eventu lub zajęć) oraz dbałości o obieg danych i ich minimalizację zgodnie z procedurami
  zapisanymi w Rejestrze Czynności Przetwarzania.
  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
  odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich
  udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
  obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.